Umowy o dzieło – od 1 stycznia 2021 w życie wchodzi nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Minimalne wynagrodzenie oraz stawka godzinowa – ile wyniesie wynagrodzenie na umowie o pracę, umowie o dzieło i umowie zlecenia?

PPK – IV etap wprowadzenia kolejnych podmiotów zatrudniających od 1 stycznia 2021 r.

Figurka z wizerunkiem Temidy symbolizującej bezstronność

Umowy o dzieło

Od nowego roku następstwem wprowadzenia tarczy antykryzysowej jest nałożenie obowiązku zgłaszania umów o dzieło zawieranych od 01 stycznia 2021 r. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło, należy ją zgłosić do ZUS za pomocą formularza RUD i za to odpowiedzialny jest płatnik składek albo osoba fizyczna, która zleca wykonanie dzieła.
Formularz ten można złożyć online dzięki platformie PUE ZUS.

Uwaga! Obowiązek ten nie dotyczy umów, które są zawierane z własnym pracownikiem oraz umów, które będą wykonywane na rzecz pracodawcy, mimo zawarcia umowy z innym podmiotem.

Ważne! Dla każdego wykonawcy dzieła, należy wypełnić oddzielny RUD z zaznaczeniem, że w jednym formularzu jest możliwość wykazania informacji o maksymalnie 10. zawartych umowach o dzieło.
Formularz RUD dostępny jest pod linkiem: Zgłoszenie umowy o dzieło – Wyniki wyszukiwania – ZUS

Minimalne wynagrodzenie oraz stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2021 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie oraz stawka godzinowa. W przypadku umowy o pracę, wynagrodzenie nie może być niższe niż 2 800 zł brutto, a w przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło – stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto. W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę, kwota ta staje się proporcjonalnie niższa.

Tabela przedstawiająca minimalne wynagrodzenie oraz stawkę godzinową w odniesieniu do zmiany prawa ubezpieczeń społecznych od 2021r.

W związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, podniósł się także górny limit odprawy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracowników. Pracodawcy zwalniający pracowników z własnej winy, są zobowiązani do wypłacenia odpraw w wysokości:

  • 1-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Ważne! Powyższe świadczenie nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2021 wysokość świadczenia wyniesie 42 000 zł.

W związku ze wzrostem wysokości płacy minimalnej, podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, wypadkowych lub związanych z opieką nad członkiem rodziny oraz macierzyństwa, nie może być niższa niż 2 243,54 zł (w roku 2021 wysokość ta wyniesie 2 800 zł – 13,71% x 2 800).

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

W 2021 roku obowiązek wprowadzenia PPK mają pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia). Ważne terminy dla pozostałych podmiotów:

  • Umowa o zarządzenie PPK – najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
  • Umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 maja 2021 r.

5 etapów wdrożenia PPK:

  1. Przygotowanie do wprowadzenia PPK – zaktualizowanie oprogramowania, wydrukowanie broszur informacyjnych, szkolenie personelu.
  2. Wybór instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialna za gromadzenie i inwestowanie środków.
  3. Zawarcie umowy o zarządzenie oraz umowy o prowadzenie z wybraną instytucją finansową.
  4. Wdrożenie PPK – prowadzenie i archiwizacja dokumentacji, kontakt z instytucją finansową.
  5. Naliczanie wpłat do PPK oraz przekazywanie ich do instytucji finansowej.

 

Więcej informacji: https://www.mojeppk.pl/ppk/dla-pracodawcy.html