W 2020 roku znacząco zmienił się sposób kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Zmiany te mają na celu uproszczenie procedury obliczenia oraz zminimalizowanie konieczności dopłaty do podatku przy rozliczeniu PIT. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Zmiana stawki podatkowej w 2020 roku

Pierwszą bardzo istotną kwestią jest zmiana niektórych stawek podatkowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zmianą, która dotyczy niemal każdego podatnika jest obniżenie podstawowej stawki podatkowej do 17%. To zmiana, przez którą każdy z nas powinien otrzymać nieco wyższe wynagrodzenie netto, aniżeli w latach poprzednich.

Nowe zasady obliczania podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego

Zmienia się także sposób wyliczenia podatku w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego (niezmiennie kwota ta wynosi 85 528 zł). Po jej przekroczeniu nadal obowiązywać będzie stawka podatkowa w wysokości 32%. Do tej pory w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie był naliczany podatek wg niższej stawki tj. 17%. Dopiero w kolejnych miesiącach stosowano 32%. Powodowało to często sytuację, w której pracownik otrzymywał zawyżone wynagrodzenie. Ostatecznie w rozliczeniu rocznym w roku kolejnym musiał zwrócić różnicę do Urzędu Skarbowego.

Przybory, które mogą zostać wykorzystane do obliczania wynagrodzenia netto w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego w 2020 roku

Dzięki nowym przepisom zastosować możemy stawkę 17% do części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, natomiast do nadwyżki stosujemy 32% podatku. Takie proporcjonalne wyliczenie powoduje prawidłowe obliczanie wynagrodzenia netto i naliczenie podatku w kontekście dochodów za cały rok.

Kogo obowiązują nowe zasady?

Zasada obowiązuje wszystkich podatników, którzy osiągają dochody netto na poziomie drugiego progu podatkowego (więcej niż 85 528 zł rocznie). Nowe prawo dotyczy również osób do 26 roku życia, korzystających z ulgi PIT 0 dla młodych. W ich przypadku jeżeli osiągnięty zostanie dochód z 2 skali podatkowej, naliczony zostanie podatek 32%. Co ważne podatek ten dotyczy jedynie nadwyżki, czyli kwoty powyżej 85 528 zł.

Zmiana kwoty zmniejszającej podatek

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 43,76 zł miesięcznie w przypadku przekroczenia pierwszego progu przestaje mieć zastosowanie. Jest ona uwzględniana jedynie do miesiąca przekroczenia włącznie.

Czy wprowadzone zmiany są korzystne dla podatnika?

Tak. Z jednej strony w 2020 roku otrzymaliśmy obniżenie podstawowej stawki PIT, a z drugiej znaczne uproszczenie metody rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Oznacza to, że wynagrodzenie netto w 2020 r. może być nieco wyższe, ale też w znacznie korzystniejszy sposób rozliczany. Unikniemy bowiem sytuacji, w której w kolejnym roku podatkowym musimy zwracać pieniądze do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za rok poprzedni.

Poniżej przykłady przedstawiające kalkulację zaliczki na podatek przed i po zmianie przepisów:

  1. Pracownik zatrudniony od 01.01.2020 ze stałym wynagrodzeniem 15 000,00 zł brutto.

Podstawowe koszty uzyskania przychodu 250,00 zł

Ulga podatkowa 43,76 zł

Dochód podlegający opodatkowaniu za okres styczeń- lipiec 88 855,00

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego następuje w miesiącu lipcu 2020 roku.

Podatek w tym miesiącu naliczany jest w następujący sposób:

88 855,00 – 85 528 = 3327,00 – dochód podlegający opodatkowaniu 32%

15 000,00 – ZUS 2056,50 – koszty 250,00 = 12 694,00 podstawa podatku w lipcu 2020

12 694 – 3327 = 9367 – podatek do limitu 17%

3327*32% = 1064,64

9367*17% = 1592,39 – 43,76 ulga = 1548,63

Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia 1003,12

Zaliczka: 1064,64 + 1548,63 – 1003,12 = 1 610,15, po zaokrągleniu do pełnych złotych 1 610,00

  1. Pracownik zatrudniony od 01.01.2020 ze stałym wynagrodzeniem 15 000,00 zł brutto.

Podstawowe koszty uzyskania przychodu 250,00 zł

Ulga podatkowa 43,76 zł

Dochód podlegający opodatkowaniu za okres styczeń – lipiec 88 855,00

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego następuje w miesiącu lipcu 2020 roku.

Podatek w tym miesiącu naliczany był w 2019 roku w następujący sposób:

15 000,00 – ZUS 2056,50 – koszty 250,00 = 12 694,00 podstawa podatku w lipcu 2020

12 694*17% = 2 157,98 – 43,76 ulga = 2 114,22

Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia 1003,12

Zaliczka: 2114,22 – 1003,12 = 1 111,10 po zaokrągleniu do pełnych złotych 1 111,00

Różnica w powyższym przykładzie wynosi 499 zł.  To kwota, jaką podatnik musiałby dopłacić podczas składania zeznania rocznego

Powyższe symulacje dopłaty podatku w zeznaniu rocznym dotyczą pracownika, który rozlicza się indywidualnie, bez uwzględnienia żadnych odliczeń podatkowych. Istotne jest również to, czy taki pracownik posiada inne źródło dochodu, np. umowę zlecenie, która nie wpływa bezpośrednio na kalkulację zaliczki na podatek z wynagrodzenia, ale ma duży wpływ na zeznanie roczne pracownika.