Pobierz formularz.

Coroczną już zmianą będzie wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3 010 PLN, natomiast minimalna stawka godzinowa 19,70 PLN.

„Polski Ład” i zmiany które wpływają bezpośrednio na kalkulację wynagrodzeń oraz roczne rozliczenia podatników:

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł dla podatników rozliczających się wg skali podatkowej.

Oznacza to nową wartość, która będzie pojawiać się na listach wynagrodzeń. W miejsce aktualnej wartości 43,76 zł będzie pojawiała się kwota 425 zł (30 000 x 17%/ 12 m-cy). Kwota wolna będzie przysługiwała wszystkim pracownikom, którzy złożyli PIT-2, niezależnie od wysokości przychodu. Aktualnie obowiązujące przepisy powodują zaprzestanie naliczania kwoty wolnej po przekroczeniu I progu podatkowego.

2. Opisana powyżej kwota wolna od podatku może mieć również zastosowanie przy umowach cywilnoprawnych, jednak aby mogła być naliczona podatnik musi złożyć stosowny wniosek na każdy rok podatkowy.

3. Podwyższenie I progu podatkowego do 120 000 zł przy zachowaniu obecnej stawki podatkowej 17 % oraz 32% od dochodów powyżej 120 000 zł.

 

Polski Ład - zmiany w przepisach od 2022 roku_BPION

4. Nowe rodzaje ulg pracowniczych:

  • ULGA NA RELOKACJĘ – do wysokość 85 528 zł dla podatników, którzy przenieśli swoje miejsce zamieszkania na terytorium RP. Zwolnienie można naliczać w czterech kolejno po sobie następujących latach. Obejmuje m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zleceniobiorców
  • ULGA DLA RODZIN 4+ – dotyczy podatnika, który w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej czworga dzieci. Zwolnienie obejmuje dzieci małoletnie, pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach.

Aby ulga mogła być zastosowana należy złożyć stosowne oświadczenie

  • ULGA DLA EMERYTÓW – jest to zwolnienie przychodów dla osób, które ma mocy decyzji ZUS nabyły prawo do emerytury ale dobrowolnie nie pobierają świadczenia i podlegają ubezpieczeniom społecznym w ramach umowy o pracę czy zlecenia
  • ULGA DO 26 ROKU ŻYCIA – aktualnie obowiązująca, pozostaje na tych samych zasadach.

Podatnik może korzystać z kilku ulg jednocześnie, jednak łączna suma kwot zwolnionych dochodów z ww. tytułów nie może przekroczyć 85 528 zł.

5. Ulga dla klasy średniej. Dotyczyć będzie osób, których przychody w ramach umowy o pracę mieszczą się w przedziale 68 412 zł i nie przekroczą kwoty 133 692 zł, co miesięcznie daje przychody w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł.

Zastosowanie będą miały dwa wzory:

  • (Przychód x 6,68%- 4566zł ) / 0,17 – dla przychodów pomiędzy 68 412 zł a 102 588 zł
  • (Przychód x (-7,35%) + 9829 zł) / 0,17 – dla przychodów pomiędzy 102 588 zł a 133 692 zł

Ulga dla klasy średniej nie obejmuje dochodów z umów cywilnoprawnych. W przypadku gdy podatnik ma jednocześnie umowę cywilnoprawną oraz umowę o pracę nawet z tym samym pracodawcą, ulga jest stosowana tylko do wynagrodzenia do umowy o pracę.

Ulga jest naliczana automatycznie (osobom które złożyły PIT-2), natomiast aby pracodawca zaprzestał ją stosować należy złożyć stosowne wniosek na piśmie. Pracodawca zaprzestaje naliczenie ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek jest składany odrębnie na każdy rok podatkowy

Co to oznacza? Jeśli dochód pracownika w danym miesiącu będzie choćby o 1 pln niższe niż 5 701 lub wyższe niż 11 141 pln, ulga pomimo złożonego PIT-2, ulga nie zostanie naliczona.

W przypadku kilku list płac w jednym miesiącu dochód jest sumowany. W przypadku przekroczenia przychodu z zakresu 5 701 – 11 141 pln przy drugiej lub kolejnej wypłacie, ulga będzie automatycznie korygowana, co będzie w praktyce oznaczało dopłatę podatku, w związku z naliczeniem ulgi przy pierwszej wypłacie w danym miesiącu, co za tym idzie niższe wynagrodzenie.

Zasiłki wypłacane z tytułu choroby lub macierzyństwa nie podlegają uldze dla klasy średniej, a więc niezależnie od wysokości przychodu z tytułu zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wypadkowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego) podatek będzie naliczany przez pracodawcę.

WAŻNE!
Jeśli w trakcie składania rocznego zeznania podatkowego (np. PIT 37) dochody pracownika w ujęciu rocznym będą niższe niż 68 412 PLN lub wyższe niż 133 692 PLN, powstaje ryzyko zwrotu/dopłaty podatku w związku z naliczaną przez cały rok ulgą dla klasy średniej.

To Podatnik podejmuje decyzję czy chce mieć zastosowaną ulgę dla klasy średniej.

Pracownik, które nie zdecyduje się na skorzystanie z żadnej z ww. ulg podatkowych, będzie mógł rozliczyć je podczas zeznania rocznego. Ulgi te nie przepadają w razie nie korzystania w ujęciu miesięcznym.

Wnioski o naliczanie ww. ulg składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej!

6. Zmiany w zakresie składki zdrowotnej.

  • Zaniechanie odliczenia składki zdrowotnej 7.75% podczas obliczania zaliczki na podatek. Oznacza to wyższą zaliczkę na podatek, szczególnie u pracowników, którzy nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej oraz osób współpracujących w ramach umowy cywilnoprawnej.
  • Naliczanie obowiązkowej składki zdrowotnej 9% osobom na powołaniu, które pobierają z tego tytułu wynagrodzenie.

Inne zmiany podatkowe:

7. Przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych – w dalszym ciągu wynosić będzie 250 PLN oraz 400 PLN, jednak zmienia się kwalifikacja. Po zmianach wygląda to następująco:

  • 250 zł miesięcznie – samochody o mocy silnika do 60 kW oraz pojazdy elektryczne i napędzane wodorem
  • 400 zł miesięcznie – pozostałe niż wymienione powyżej

Warto zrewidować moc silników aktualnie używanych samochodów i zakwalifikowanie wg nowych zasad od nowego roku 2022.

8. Niestosowanie kosztów uzyskania przychodów – zmiana polegająca na możliwości zaniechania naliczania kosztów uzyskania na wniosek pracownika, który jest zatrudniony jednocześnie w kilku podmiotach. Dzięki tej możliwości podatnik uniknie dopłaty podatku w zeznaniu rocznym. Zaniechanie stosowania kosztów może być stosowane na wniosek pracownika.

9. Małżonkowie, którzy planują wspólne rozliczenie podatkowe będą mogli się wspólnie rozliczyć się już za rok w którym zawarli związek małżeński, a nie jak dotychczas od roku kolejnego. Warunkiem jest aby związek małżeński trwał co najmniej do 31 grudnia danego roku.

10. Rodzicie samotnie wychowujący dzieci nie będą mieli możliwości rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Oznacza to, że pomimo samotnego wychowywania dziecka/dzieci, rodzic którego przychody przekroczą pierwszy próg podatkowy, nie będzie mógł złożyć jak dotychczas wniosku o naliczanie 17% podatku w związku z rozliczeniem z dzieckiem. W to miejsce została wprowadzona ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci w wysokości 1500 PLN, która będzie naliczana w zeznaniu rocznym.

11. Zmiana właściwości urzędu skarbowego przy składaniu zeznań rocznych – Po zmianach, właściwość urzędu skarbowego będzie ustalana wg miejsca zamieszkania na dzień składania zeznania podatkowego a nie jak dotychczas na ostatni dzień roku. W przypadku złożenia przez pracodawcę PIT-11 do niewłaściwego Urzędu Skarbowego, nie ma obowiązku składania korekty z tego tytułu. Pracownik bez konsekwencji składa swoje zeznanie roczne do właściwego urzędu zgodne z aktualnym miejsce zamieszkania na dzień złożenia zeznania.

12. Wycofanie tzw. Czynnego Żalu – po wejściu nowych przepisów Płatnik podatku nie musi składać Czynnego Żalu wraz ze złożoną korektą deklaracji jako wyjaśnienie do złożonej korekty. Nie będzie podlegał karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie, jeżeli korekta zostanie poprawnie złożona. Natomiast jeśli przed złożoną korektą zostanie już wszczęte postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub wykroczenie, złożona korekta nie wyłączy płatnika z odpowiedzialności karnej.

Zmiany z zakresu ubezpieczeń społecznych:

1. Wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu. Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc.

2. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – Nie trzeba będzie ustalać jej na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Obecnie podstawę wymiaru oblicza się na nowo, jeżeli przerwa w pobieraniu zasiłków wynosi co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

3. Prostsze zasady ustalania okresu zasiłkowego – Okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli są spowodowane różnymi przyczynami. Obecnie, jeśli są przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy  o ile jest ona spowodowana tą samą chorobą, a przerwa nie przekracza 60 dni. Od nowego roku nie będzie miała znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Jednak do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży.

4. Krótszy okres zasiłku po ustaniu zatrudnienia – Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania  komórek, tkanek i narządów. Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres a nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła tak jak obecnie wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Może je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji.

Pobierz formularz.

 

Mamy nadzieję, że nasze podsumowanie będzie użyteczne. Jeśli potrzebujesz wsparcia z obszarów: kadry i płace, księgowość lub podatki, skontaktuj się z naszymi ekspertami BPiON!

Czytaj więcej na naszym blogu