Junior Accountant in Poland

Junior Accountant in Poland

Home / Junior Accountant in Poland

Junior Accountant in Poland – Młodszy/-a Księgowy/-a

BPiON jest jedną z najszybciej rozwijających się firm outsourcingowych w zakresie rachunkowości i płac / HR na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, założoną przez ekspertów BPO z ponad 20- letnim doświadczeniem. Jesteśmy częścią największego na świecie profesjonalnego sojuszu niezależnych firm prawniczych / audytowych / księgowych GGI (Geneva Group International, www.ggi.com). BPiON Poland Sp. z o.o. rozpoczła działalność operacyjną w Warszawie w Polsce i obecnie poszukuje Księgową w celu rozwoju profesjonalnych usług  w zakresie rachunkowości.

Będąc we właściwym miejscu i we właściwym czasie… słyszałeś o tym? Czas zabłysnąć! Dołącz do nas i wywieraj wpływ na świeżego dostawcę BPO i społeczność outsourcingową! Mamy receptę na rozwój, potrzebujemy pierwszych współpracowników, którzy pomogą nam osiągnąć ten sam sukces w Polsce!

BPiON is one of the fastest growing accounting and payroll/HR outsourcing company in the CEE markets, established by black belt BPO experts with 20+ experiences each. We are part of the world largest professional alliance of independent legal/audit/accounting firms of GGI (Geneva Group International, www.ggi.com). BPiON Poland Sp. z o.o. started its operational activities in Warsaw, Poland and looking for Accountant to develop our professional services in Poland on the field of accounting.

Being on the right place and right time…have you heard of it? It’s time to shine! Join us and create an impact on a fresh BPO provider and the outsourcing community! We have the recipe of growth, we need the first colleagues to help us reaching the same success story in Poland!

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Rejestrowanie operacji gospodarczych w systemie ksiegowym;
 • Udział w comiesięcznym zamykaniu ksiąg rachunkowych, w tym weryfikacja dokumentów księgowych, wprowadzanie i przypisywanie kont księgowych, rozliczanie wyciągów bankowych i raportów kasowych;
 • Weryfikacja rejestrów sprzedaży i zakupów VAT (sprawdzenie danych kontrahenta, stawki, kwoty, danych z dokumentów w stosunku do danych wprowadzonych do systemu);
 • Monitorowanie terminów dostarczania dokumentów księgowych przez obsługiwanych klientów;
 • Przygotowanie przelewów bankowych i rozliczanie rozrachunków;
 • Uzgodnienie transakcji i sald międzyfirmowych;
 • Aktualizacja rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów;
 • Odpowiedzialność za zebranie, przechowywanie i archiwizację raportów księgowych;
 • Wykonywanie wybranych czynności podczas procedury zamykania miesiąca lub roku;
 • Wystawianie różnych dokumentów ksiegowych;
 • Przygotowanie i przetwarzanie danych do raportów i deklaracji (GUS, US, NBP).

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie ekonomiczne – specjalizacja w rachunkowości, finansach;
 • Szkolenia i kwalifikacje księgowe;
 • Doświadczenie w korzystaniu z MS Office, znajomość oprogramowania księgowego ENOVA będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2;
 • Umiejętności analitycznego myślenia i bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia;
 • Pracuj w naszym nowym biurze zlokalizowanym w jednym z najbardziej luksusowych budynków w Warszawie (biuro WeWork – Hotel Europejski przy Krakowskim Przedmieściu 13) i cokolwiek, co może zaoferować najlepsza powierzchnia biurowa (np .: najlepsza kawa, napoje, bezpłatny masaż w miejscu pracy, joga , piwo / otwarty bar prosecco itp.);
 • Bądź częścią społeczności regionalnej;
 • Dostęp do nowych technologii i część „myślenia zwykłego” zespołu myślowego;
 • Inspirujące wydarzenia w społeczności.

Responsibilities:

 • Daily transactional recording tasks;
 • Participation of the monthly closing of accounting books, including verification of accounting documents, settlement of bank statements and cash reports;
 • Verification VAT registers of sales and purchases (checked contractor data, rates, amounts, other source data);
 • Manage client document transfers;
 • Preparation of bank transfers and matching the settlements;
 • Reconciliation of intercompany transactions and balances;
 • Update of accruals and prepaid expenditure;
 • Responsibility for collecting, storing and archiving accounting documents;
 • Doing selected activities during the procedure of closing the month or the year;
 • Issuing selected types of accounting documents;
 • Preparation and processing of data for reports and declaration (GUS, US, NBP) controlled by Supervisor.

Requirements – You must have:

 • Higher economic education – specialization in accounting, finance;
 • Accounting training and qualifications, outsourced environment experience is a plus;
 • Experience in using the MS Office and knowledge of the ENOVA accounting software is a plus;
 • Knowledge of English at least A2 level;
 • Analytical thinking skills and very good work organization.

We offer:

 • Competitive salary and benefits;
 • Work in our new office located in one of the most luxury building of Warsaw (WeWork office – Hotel Europejski at Krakowskie Przedmieście 13  and whatever the best office space can offer (e.g.: best coffee, refreshments, free work-site massage, yoga, beer/prosecco open bar, etc.) ;
 • Being part of a regional community;
 • Access to new technologies and part of a “challenge the ordinary” mindset team;
 • Inspirational community events.