Accounting Coordinator in Poland

Accounting Coordinator in Poland

Home / Accounting Coordinator in Poland

Accounting Coordinator in Poland – Księgowy/-a

BPiON jest jedną z najszybciej rozwijających się firm outsourcingowych w zakresie rachunkowości i płac / HR na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, założoną przez ekspertów BPO z ponad 20- letnim doświadczeniem. Jesteśmy częścią największego na świecie profesjonalnego sojuszu niezależnych firm prawniczych / audytowych / księgowych GGI (Geneva Group International, www.ggi.com). BPiON Poland Sp. z o.o. rozpoczła działalność operacyjną w Warszawie w Polsce i obecnie poszukuje Księgową w celu rozwoju profesjonalnych usług  w zakresie rachunkowości.

Będąc we właściwym miejscu i we właściwym czasie… słyszałeś o tym? Czas zabłysnąć! Dołącz do nas i wywieraj wpływ na świeżego dostawcę BPO i społeczność outsourcingową! Mamy receptę na rozwój, potrzebujemy pierwszych współpracowników, którzy pomogą nam osiągnąć ten sam sukces w Polsce!

BPiON is one of the fastest growing accounting and payroll/HR outsourcing company in the CEE markets, established by black belt BPO experts with 20+ experiences each. We are part of the world largest professional alliance of independent legal/audit/accounting firms of GGI (Geneva Group International, www.ggi.com). BPiON Poland Sp. z o.o. started its operational activities in Warsaw, Poland and looking for Accountant to develop our professional services in Poland on the field of accounting.

Being on the right place and right time…have you heard of it? It’s time to shine! Join us and create an impact on a fresh BPO provider and the outsourcing community! We have the recipe of growth, we need the first colleagues to help us reaching the same success story in Poland!

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Codzienne rejestrowanie operacji gospodarczych;
 • Wykonywanie działań mających na celu zamknięcie miesiąca (księga główna, środki trwałe, księga magazynowa, księgowanie kosztów i rozliczenia międzyokresowe);
 • Ścisła współpraca z działem kadr i płac;
 • Obliczanie podatków i przygotowywanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i JPK;
 • Raportowanie do instytucji zewnętrznych zgodnie z terminami wynikającymi z polskiego prawa (GUS, NBP, US);
 • Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań systemowych;
 • Uzgodnienie transakcji i sald;
 • Udział w procesie obsługi audytu;
 • Śledzenie zmian podatkowych i dzielenie się nimi ze współpracownikami;
 • Raportowanie do przełożonego;
 • Codzienne bezpośrednie kontakty z klientem, udział w spotkaniach klienta.

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie ekonomiczne – specjalizacja w rachunkowości, finansach;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata, mile widziane doświadczenie w biurze rachunkowym;
 • Szkolenia i kwalifikacje księgowe;
 • Doświadczenie w korzystaniu z MS Office, znajomość oprogramowania księgowego ENOVA będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1;
 • Umiejętności analitycznego myślenia i bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia;
 • Pracuj w naszym nowym biurze zlokalizowanym w jednym z najbardziej luksusowych budynków w Warszawie (biuro WeWork – Hotel Europejski przy Krakowskim Przedmieściu 13) i cokolwiek, co może zaoferować najlepsza powierzchnia biurowa (np .: najlepsza kawa, napoje, bezpłatny masaż w miejscu pracy, joga , piwo / otwarty bar prosecco itp.);
 • Bądź częścią społeczności regionalnej;
 • Dostęp do nowych technologii i część „myślenia zwykłego” zespołu myślowego;
 • Inspirujące wydarzenia w społeczności.

Responsibilities:

 • Daily transactional recording tasks;
 • Performing month and closing activities (General Ledger, Fixed Assets, Inventory Accounting, Cost Accounting and Accruals);
 • Collaborate closely with HR and Payroll department;
 • Calculation taxes and preparing all necessary tax returns and JPK;
 • Reporting to the external institutions in accordance with the deadlines resulting from Polish law (GUS, NBP, US);
 • Preparing the periodic and annual financial statements;
 • Implementation new software solutions;
 • Reconciliation of transactions and balances;
 • Participation in audit procedures;
 • Following and share tax and legal regulatory changes;
 • Reporting to Supervisor;
 • Daily direct contacts with Client, attend at Client meetings.

Requirements – You must have:

 • Higher economic education – specialization in accounting, finance;
 • Experience similar position min. 3 years, outsourced environment experience is a plus;
 • Accounting training and qualifications;
 • Experience in using the MS Office and knowledge of the ENOVA accounting software is a plus;
 • Knowledge of English at a minimum level B1;
 • Analytical thinking skills and very good work organization.

We offer:

 • Competitive salary and benefits;
 • Work in our new office located in one of the most luxury building of Warsaw (WeWork office – Hotel Europejski at Krakowskie Przedmieście 13  and whatever the best office space can offer (e.g.: best coffee, refreshments, free work-site massage, yoga, beer/prosecco open bar, etc.) ;
 • Being part of a regional community;
 • Access to new technologies and part of a “challenge the ordinary” mindset team;
 • Inspirational community events.